REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGROTECHNOLOGY.PL Z z 08.06.2020

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.agrotechnology.pl;
 • Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod https://sklep.agrotechnology.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Usług lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Agrotechnology Piotr Mazur a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Usługa – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://sklep.agrotechnology.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy, działający pod https://sklep.agrotechnology.pl, prowadzony jest przez

Agrotechnology Piotr Mazur

NIP: 8512493524

REGON: 812660274

z siedzibą w 85-685 Bydgoszcz, ulica Zaświat 26/14

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [sklep.agrotechnology.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowegojest wyrażenie zgody na treść Regulaminu
 • Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.agrotechnology.pl, dokonać wyboru produktu lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru lub Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Agrotechnology Piotr Mazur Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Zamówienie nr., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Agrotechnology Piotr Mazur zastrzega sobie anulowania zamówienia, w tym również zamówienia opłaconego w przypadku braku możliwości wykonania i dostarczenia produktu.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pocztą polską lub przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wynoszą 17zł dla przesyłek na terenie Polski i 80zł dla przesyłem na terenia całego świata poza Polską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Realizacja zamówionej usługi odbywa się na terenie wskazanym przez zamawiającego w uzgodnionym termnie oraz w warunkach pozwalających na to, np. pogoda.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.agrotechnology.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów i Usług podawane są w złotych polskich oraz euro i są cenami netto (trzeba doliczyć podatek VAT).
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem na numer konta bankowego 74 1140 2004 0000 3202 3373 5080
 • płatnością w systemie Przelewy24
 • płatnością w systemie Paypal
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Agrotechnology Piotr Mazur podany w niniejszym Regulaminie.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
 • świadczeń lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w szczególności – wykonania i dostarczenia produktu wg. specyfikacji indywidualnej określonej przez klienta lub zrealizowania Usługi.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku Towarów, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Agrotechnology Piotr Mazur

Jagiellonów 4

73-150 Łobez

 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące Towarów

 • Agrotechnology Piotr Mazur jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [info@agrotechnology.pl]. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Agrotechnology Piotr Mazur jest dealerem na terenie Polski oferowanych towarów oraz wykonawcą oferowanych usług.

Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agrotechnology Piotr Mazur a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agrotechnology Piotr Mazur a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.